Zebranie ogólne mieszkańców osiedla nr 3

Wczoraj, tj. 23 września 2021 roku o godzinie 18.15 w Szkole przy ul. Krasickiego obyło się Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla nr 3 Przy Strzelnicy. Oprócz Zarządu Osiedla oraz mieszkańców w części zebrania wziął udział Burmistrz Gminy Mosina Pan Przemysław Mieloch, który odpowiadał na pytania zadawane przez mieszkańców.

W trakcie zebrania Zarząd Osiedla nr 3 złożył mieszkańcom sprawozdanie z działalności za ostatnie 12 miesięcy, które zostało przyjęte praktycznie jednogłośnie. W dalszej części była też mowa m. in. o planach na końcówkę 2021 roku oraz dyskutowano nad podziałem środków na rok 2022.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji przyjęte zostały propozycje uchwał przedstawionych przez Zarząd Osiedla, aby środki na 2022 rok podzielić w następujący sposób:

  • będąca w dyspozycji Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy w ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem osiedla kwota 12.282,66 zł ostaje podzielona w następujący sposób:

    • Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla – 7.782,66 zł.
    • Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla – 4.500 zł.
  • będąca w dyspozycji Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy”  w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych na 2022 rok kwota 77.971,45 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 45/100) zostaje podzielona w następujący sposób:

    • Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców – 77.971,45 zł.

Szersza relacja z zebrania, wraz z protokołem, prezentacją sprawozdania oraz podjętymi uchwałami niebawem.